Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XDark MessiahHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj w komnatach Heroes VI!
rejestracjalogowanieRSSFBDANSE MACABRE

SandroMówca ZaświatówPodnosi efektywność magii pierwotnej o 10%.NekromantaWchłonięcie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jakiś oddział, oznacza go na 3 tury magią Wchłonięcia duszy. Jeśli znajdujący się pod wpływem tej magii oddział zginie, bohater otrzymuje +20 punktów nekromancji. Konstrukty są odporne na ten efekt.

Wszechmoc Ashy - Bohater otrzymuje 3 punkty Many za każdy zniszczony oddział w czasie bitwy (własny lub przeciwnika).
Siła ataku3Obrona5Moc8Przywództwo0
Moc magiczna8Obrona przed magią8Mana160Przeznaczenie3
If you want something done right, do it yourself, and I wouldn't let anyone else write my own biography! So where should we begin?
I was born... some time ago, in the Bull Duchy. All though my childhood, I had these vivid dreams, these visions. My family belivied I was meant to become priest of the Light. Need I mention they were wrong? When I was old enough, I decide to leave the Empire, its rigid laws and its blind faith, and find my way to the Seven Cities, drived by unshakable conviction. There had to be something beyond Life and Death, beyond the Dragon Gods, beyond the reality of Ashan even. I only missed one person, my sister, the only one who understood me. Her passing was decisive event that put me on the path I'm still following to this day. I became a student at the Academy of Magic in the city of Al-Betyl. It was the time of great philosophical pursuits, when it seemed the purpose of wizardry was to reveal all the secrets of the universe. This is where I met a man named Belketh. You heard about him of course. He was a respected teacher, having learnt the craft from Sar-Shazzar himself. In Belketh I met the kindred spirit, one that was seeking answers beyond the rigid dogmats of the so-called "Dragon Gods". As time went by, we became more then teacher and student, but friends as well. I was there when Belketh found the ancient text, the seed of Necromancy. And this is where our paths started to diverge. For me Necromancy was a philosophy, a mare step in my quest for a greater knowledge. For Belketh, however, it became the "Truth". We had found the way free ourselves from Asha's cycle of Life and Death, and the boundaries of our mortal shells. And yet Belketh belived our purpose was to serve Asha and her great desing. This is when I relized I had been mistaken, and that untimately he and I were not alike. At first I thought his Spider Cult could be of some use for me. This cult was quickly on the rise, seducing Wizards afraid of their own mortality. I underwent the change as well, of course, althrough not by drinking the venom of the Namtarus. I gained my immortality by toying with a power more ancient then Asha and Urgash. I almost died, but I did not, and the loss of my flesh was little compared to the revelation I had. Eventually, the other Necromancers discovered I was not a real beliver and expelled me from their ranks. I spent the next years wandering the world, until my plans were ready to come into actions.

Jeśli coś ma być dobrze zrobione, należy to zrobić samemu, a nie pozwoliłbym nikomu innemu napisać mojej własnej biografii! Od czego więc zaczniemy?
Urodziłem się... jakiś czas temu w Księstwie Byka. Przez całe dzieciństwo miałem te prorocze sny, te wizje. Moja rodzina wierzyła, że zostanę dzięki temu kapłanem Światłości. Muszę wspominać, że się mylili? Gdy byłem wystarczająco dorosły, postanowiłem opuścić Imperium, jego skostniałe prawa i ślepą wiarę, i udać się do Siedmiu Miast, kierowany niezachwianym przeświadczeniem. Musi istnieć coś poza Życiem i Śmiercią, poza Smoczymi Bóstwami, nawet poza samą rzeczywistością Ashanu. Brakowało mi tylko jednej osoby, mojej siostry, jedynej która mnie rozumiała. Jej śmierć była decydującym momentem, który postawił mnie na ścieżce, którą do dnia dzisiejszego podążam. Zostałem uczniem Akademii Magii w mieście Al-Betyl. Był to czas wielkich filozoficznych poszukiwań, kiedy wydawało się, że celem czaroznastwa było odkrycie wszelkich tajemnic uniwersum. Wtedy to spotkałem człowieka imieniem Belketh. Słyszeliscie o nim rzecz jasna. Był szanowanym nauczycielem, który pobrał nauki sztuki magii od samego Sar-Shazzara. W Belkethu rozpoznałem bratniego ducha, takiego który szuka odpowiedzi poza skostniałymi dogmatami tak zwanych "Smoczych Bóstw". Z upływem czasu staliśmy się kimś bliższym, niż uczeń i nauczyciel, zostaliśmy przyjaciółmi. Byłem tam, gdy Belketh odnalazł pradawny tekst, zarodek Nekromancji. I to właśnie wtedy nasze drogi zaczeły się rozchodzić. Dla mnie, Nekromancja byłą filozofią, malutki krokiem w moich poszukiwaniach większej wiedzy. Jednakże dla Belketha, stało się to "Prawdą". Znaleźliśmy sposób, by wyzwolić się z cyklu Życia i Śmierci Ashy i ograniczeń naszych śmiertelnych powłok. I mimo tego, Belketh wierzył, że naszym powołaniem jest służba Ashy i jej wielkiemu dziełu. Wtedy to zrozumiałem, że się myliłem i że ostatecznie nie byliśmy sobie podobni. Wpierw sądziłem, że jego Pajęczy Kult może mi się przydać. Ten kult szybko rozrastał się, kusząc Czarodziei, obawiajających się własnej śmiertelności. Sam też, rzecz jasna, przeszedłem przemianę, lecz nie poprzez wypicie jadu Namtaru. Zyskałem nieśmiertelność igrając z mocą starszą niż Asha i Urgash. Niemal umarłem, lecz udało mi się, a strata ciała była błachostką wobec objawienia jakiego doznałem. W końcu inni Nekromanci odkryli, że nie byłem prawdziwym wyznawcą i wygnali mnie ze swoich szeregów. Spędziłem następne lata przemierzając świat, aż do czasu, gdy moje play były gotowe się ziścić.
Komentarz historyczny:
Sandro po raz pierwszy pojawił się w grze Might and Magic V, gdzie był liszem owładniętym życzeniem śmierci i w końcu zginął... a może i nie. Najbardziej jednak znanym liszem o tym imieniu jest ten pojawiający się w sadze Heroes of Might and Magic, gdzie przewinął się przez wszystkie części uniwersum NWC, a także wystąpił gościnnie w Might and Magic VIII. Cały dodatek Cień Śmierci do Heroes III był poświęcony knowaniom Sandra. Nie wiadomo jednak, czy jest to ten sam Sandro z MMV, czy nowa postać.
Sandro z Danse Macabre to jednak nowa postać, która jednak kontynuuje styl życia swojego imiennika - jest megalomanem i mistrzem intryg. Jednak z gry HoMMV wiadomo, iż Sandro z Ashanu w końcu zginął, zabity przez czarodzieja Cyrusa.
Sandro rozpoczyna grę na 10. poziomie i posiada tyle samo punktów biegłości do rozdysponowania.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Nowy stary Sandro jest do bólu przewidywalny. Ten owładnięty żądzą panowania nad wszechświatem schizofreniczny lisz dąży do spełnienia swych pragnień snując pajęcze sieci knowań i intryg które i tak w finale jego drugiego życia sprowadzą go na manowce...


Lukrecja
Lucretia
Talent przywódcy+2 do PrzywództwaSpowiedzniczkaZnak herezji - Atakując przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. Oddziały bohatera zadają oznaczonym przeciwnikom dodatkowo 1 punkt obrażeń. W jednym momencie może być oznaczony tylko jeden oddział.

Błogosławieństwo - Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują premię +3% do obrażeń (dodatkowe obrażenia mają charakter magiczny) i odporności na magię.

Wskrzeszenie - Wskrzesza wybrany oddział do maksymalnej liczby 1200-1587 Punktów Życia. Możliwe jest wskrzeszenie tylko poległych oddziałów. Wskrzeszone oddziały nie mogą atakować ani być atakowane przez 1 turę.
Siła ataku2Obrona4Moc6Przywództwo6
Moc magiczna6Obrona przed magią5Mana110Przeznaczenie2
First child of a minor Count of the Bull Duchy, the beautiful and ambitious Lucretia dela Segadora gained both influence and power at the Duke's court. The nature of her relationship with the Duke was the topic of much speculation and gossip and irked many, including the Duke's heir, Ovidio. True or not, these rumours proved her undoing: when the old Duke was killed, she was one of the prime suspects and Ovidio was quick to remove her from the court. Lucretia was stripped of her rank as Countess in favour of her younger brother Giovanni, leaving the young woman embittered but powerless. This is when a mysterious Necromancer named Sandro made her an offer she couldn't refuse.

Pierwsze dziecko mało istotnego hrabiego z Księstwa Byka, piękna i ambitna Lukrecja dela Segadora, zyskała na dworze Księcia wpływy i władzę. Natura jej związku z Księciem była tematem wielu spekulacji i plotek, i wielu ludzi drażniła - między innymi Ovidia, dziedzica Księcia. Prawdziwe czy nie, plotki te stały się powodem jej upadku: gdy stary Książę został zabity, to ona była jedną z głównych podejrzanych, a Ovidio pospiesznie usunął ją z dworu. Lukrecję pozbawiono tytułu baronowej, przyznając ten zaszczytny tytuł jej młodszemu bratu imieniem Giovanni. Młoda kobieta była przepełniona goryczą, ale nie mogła nic zrobić. To wtedy właśnie tajemniczy nekromanta imieniem Sandro złożył jej propozycję nie do odrzucenia.
Komentarz historyczny:
Lukrecja pojawiła się w grze Heroes of Might and Magic V, gdzie wspomniano o jej powiązaniach z Sandrem. Kampania DLC Danse Macabre opowiada w jaki sposób się poznali.
Lukrecja przyłącza się na 8. poziomie i posiada tyle samo punktów biegłości do rozdysponowania. Po ukończeniu kampanii Danse Macabre Lukrecja zostaje dodana do bohaterów Dynastii.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Któż może być lepszym kandydatem na władczynię wampirów, niż zdradzona i pozbawiona tytułów piękna arystokratka?


GiovanniMistrz dyplomacjiBohater otrzymuje zdolność Dyplomacja i premię 50% do jej skutecznościEgzekutorZnak herezji - Atakując przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. Oddziały bohatera zadają oznaczonym przeciwnikom dodatkowo 1 punkt obrażeń. W jednym momencie może być oznaczony tylko jeden oddział.

Ferwor - Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują na początku bitwy premię +1 do Morale i +3% do obrażeń fizycznych.

Anatema - Anatema zmniejsza obrażenia wszystkich stworzeń przeciwnika o -3-5% oraz Morale i Szczęście o -3-5, a także zwiększa ich podatność na efekty (zarówno z kategorii Mocy, jak i Magii) o +3-5%. Czas trwania (w turach): 3. Efektu tego nie można rozproszyć.
Siła ataku7Obrona13Moc17Przywództwo5
Moc magiczna4Obrona przed magią3Mana70Przeznaczenie2
Giovanni dela Segadora both admired and harboured a venomous jealousy towards his sister, Lucretia, because she was first-born and he was not. Believing himself to be more competent than his sister in all domains, he used the death of the old Duke of Bull and the rise of his heir Ovidio as an opportunity to destroy Lucretia's reputation and title, in effect causing her exile from the court. In the wake of Lucretia's fall from grace, Giovanni was not above seducing Ovidio to obtain what he wanted most: power.

Giovanni dela Segatora jednocześnie podziwiał swoją siostrę Lukrecję i skrywał w sobie trującą zazdrość wobec niej - albowiem to ona była pierworodnym dzieckiem. Giovanni, uważając że jest bardziej kompetentny od siostry we wszystkich dziedzinach, wykorzystał śmierć starego Księcia Byka i dojście do władzy jego dziedzica, Ovidia. Ta okazja zniszczenia reputacji i tytułu Lukrecji zakończyła się wygnaniem jej z dworu. Zaraz po tym wydarzeniu, Giovanni zwiódł Ovidia, aby uzyskać to, o czym marzył najbardziej: władzę.
Komentarz historyczny:
Giovanni pojawia się w grze Heroes of Might and Magic V, wpierw w jednym ze scenariuszy Kuźni Przeznaczenia, potem w Dzikich Hordach, gdzie ginie.
Giovanni jest przeciwnikiem w pierwszej misji DLC Danse Macabre. Jest Egzekutorem na 12. poziomie
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Kolejny żądny władzy cymbał podążający ślepo w objęcia mroku, kierując się nienawistną zazdrością wobec swej siostry.


OvidioMistrz mieczy+10% do obrażeń zadawanych przez ataki bohateraEgzekutorZnak herezji - Atakując przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. Oddziały bohatera zadają oznaczonym przeciwnikom dodatkowo 1 punkt obrażeń. W jednym momencie może być oznaczony tylko jeden oddział.

Ferwor - Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują na początku bitwy premię +1 do Morale i +3% do obrażeń fizycznych.

Anatema - Anatema zmniejsza obrażenia wszystkich stworzeń przeciwnika o -3-5% oraz Morale i Szczęście o -3-5, a także zwiększa ich podatność na efekty (zarówno z kategorii Mocy, jak i Magii) o +3-5%. Czas trwania (w turach): 3. Efektu tego nie można rozproszyć.
Siła ataku10Obrona13Moc23Przywództwo7
Moc magiczna5Obrona przed magią5Mana100Przeznaczenie3
First son of the Duke of Bull, Ovidio may not have been the best fit to become the next ruler of the Duchy but his birthright assured he would be. While his brothers Eduardo and Fernando had become priests of Elrath, Ovidio was far from a paragon of virtue. Irritable, lazy, and determined to taste all the flavours life has to offer, Ovidio is seen as depraved by many citizens of the Duchy, while the nobles are too busy participating to his wild orgies to pass judgment.

Pierwszy syn Księcia Byka, Ovidio, raczej nie był najlepszym kandydatem na następnego władcę Księstwa, ale tytuł należał mu się ze względu na urodzenie. Podczas gdy jego bracia Eduardo i Fernando stali się kapłanami Elratha, Ovidiowi daleko było do wzoru cnót. Irytujący, leniwy, skupiony wyłącznie na tym, aby spróbować wszystkich smaków, jakie ma do zaoferowania dostatnie życie... wielu mieszkańców Księstwa postrzega Ovidia jako zdeprawowanego hedonistę, a szlachetnie urodzeni są zbyt zajęci udziałami w jego dzikich orgiach, żeby wyrazić jakiekolwiek zdanie.
Komentarz historyczny:
Ovidio jest ostatecznym przeciwnikiem w pierwszej misji DLC Danse Macabre. Jest Egzekutorem na 18. poziomie.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Jest to hedonistyczne książątko, które poprowadzi swoje księstwo do upadku w tych niespokojnych czasach, wymagających raczej miecza i tarczy, niż kielicha i udka kurczaka. xP


MerikhObrońca istot zmierzchu+10 do Obrony i Obrony przed magią dla WampirówRycerz ŚmierciWchłonięcie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jakiś oddział, oznacza go na 3 tury magią Wchłonięcia duszy. Jeśli znajdujący się pod wpływem tej magii oddział zginie, bohater otrzymuje +20 punktów nekromancji. Konstrukty są odporne na ten efekt.

Wizja śmierci - Za każdym razem, kiedy wrogi oddział zostanie zniszczony, wszystkie pozostałe opanowuje wizja nadciągającej śmierci. Ich obrażenia zostają zmniejszone o 3%, a Morale i Szczęście o 6. Odziały stają się też o 6% bardziej podatne na efekty zarówno z kategorii Mocy, jak i Magii. Czas trwania (w turach): 1.

Pocałunek wampira - Ataki wszystkich sojuszniczych oddziałów wysysają siły życiowe z jednostek żyjących. Oddziały odzyskują punkty życia równe 4-9% zadanych obrażeń.

Pieczęć śmierci - Wybrany oddział podstawowych lub elitarnych stworzeń jest skazany na zagładę w ciągu 9 tur - chyba, że bitwa zostanie wcześniej rozstrzygnięta.
Siła ataku22Obrona15Moc28Przywództwo0
Moc magiczna7Obrona przed magią10Mana140Przeznaczenie5
Merikh was once a Mageblade. After a long and dutiful service in the Wizard armies, Merikh became a law enforcer during peace time, tracking criminals and delivering justice. At first, Merikh took pride in his work, but as he grew older his enthusiam started to wane, eventually replaced by a deep depression. There were so many unresolved crimes, so many criminals at large, and so little time... This is how he was seduced by the Spider Cult and its gift of immortality. Unfortunately, becoming Undead also destroyed his regards for life, turning him into a merciless executioner. Merikh quickly rose among the ranks of the Necromancers, soon becoming Belketh's personal agent.

Merikh był kiedyś Magicznym Ostrzem. Po długiej i pełnej obowiązków służbie w szeregach magów, Merikh dbał teraz o utrzymanie prawa w okresie pokoju, śledząc kryminalistów i wymierzając im sprawiedliwość. Początkowo czerpał dumę ze swojej pracy, ale wraz z wiekiem jego entuzjazm zaczął słabnąć, aż wreszcie zastąpiła go głęboka depresja. Było tak wiele niewyjaśnionych zbrodni, tak wielu przestępców na wolności i tak mało czasu... Właśnie w ten sposób uwiódł go Kult Pajęczej Królowej i jego owoc - nieśmiertelność. Niestety, gdy stał się nieumarłym, zanikł również jego szacunek wobec życia, w wyniku czego stał się bezlitosnym katem. Merikh szybko awansował w zakonie nekromantów i wkrótce stał się osobistym pomocnikiem Belketha.
Komentarz historyczny:
Merikh jest przeciwnikiem w drugiej misji DLC Danse Macabre, ale tylko po wybraniu drogi krwi. Jest Rycerzem Śmierci na 20. poziomie.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Owładnięty anankastycznymi zaburzeniami osobowości rycerz kontynuuje swe ponure dzieło jako rycerz śmierci, świetna wieczna kariera. ;)


OPOWIEŚĆ O DWÓCH STRAŻNIKACH

CorakOświecenieBohater otrzymuje zdolność Oświecenia i premię 10% do jej skutecznościMnichOstateczny cios - Bohater otrzymuje premię +10% do obrażeń, kiedy atakuje wrogie oddziały, których wielkość spadła poniżej 30% pierwotnej liczby stworzeń.

Tajemny wzrok - Stworzenia Sanktuarium, które nie atakowały w danej turze, zyskują w kolejnej turze premię +28% do obrażeń (dodatkowe obrażenia mają charakter magiczny) i +28 do Ochrony przed magią
Siła ataku1Obrona1Moc2Przywództwo1
Moc magiczna2Obrona przed magią3Mana50Przeznaczenie1
Corak is not known as "the Mysterious" for nothing: little is known about his past. He has travelled among the stars, through countless worlds, meeting their denizens and charting their lands. In truth, Corak is a Guardian, an advanced being created by the Ancients to oversee their Great Experiment. Corak's journey has one secret purpose: to track down the rogue Guardian Sheltem.

Corak nie bez powodu zwany jest "Tajemniczym": niewiele wiadomo o jego przeszłości. Wędrował wśród gwiazd, przez niezliczone światy, kreśląc ich mapy i spotykając się z tamtejszymi mieszkańcami. W rzeczywistości Corak jest Strażnikiem, zaawansowaną istotą stworzoną przez Starożytnych w celu nadzorowania ich Wielkiego Eksperymentu. Podróż Coraka kryje jeden sekretny cel: ma znaleźć zbuntowanego Strażnika Sheltema.
Komentarz historyczny:
C. O. R. A. K. imiennie pojawia się po raz pierwszy w grze Might and Magic II, a następnie w Might and Magic III oraz Might and Magic V. Choć nigdy nie przyłącza sie do drużyny, to on jest główną postacią pierwszych pieciu gier Might and Magic, gdzie ściga Strażnika renegata - Sheltema.
Corak jest główną postacią mapy Opowieść o Dwóch Strażnikach.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Tajemnicze połączenie Srebrnego Surfera, Syna Gwiazdy i kapitana Jamesa Tiberiusa Kirka w jedno. ;p


SheltemMistrz ognistego pociskuBohater otrzymuje czar Ognisty Pocisk i premię 10% do jego skutecznościPiromantaSpopielający cios - Bohaterowie Inferna wiedzą z wyprzedzeniem, kiedy ich atak zada krytyczne obrażenia. Liczba punktów Mocy zwiększa premię do trafień krytycznych.

Magia chaosu - Chaos wypacza wszystkie czary rzucane przez sługi Urgasha - ich magia jest bardziej niestabilna i nieprzewidywalna. Wszystkie czary rzucane przez bohatera mają 50% szansy na zmniejszenie kosztu o 20%.

Ognie piekielne - Wybrany oddział zostaje spowity ogniami piekielnymi, które zadają mu 444-587 punktów obrażeń od magii ognia, po czym przeskakują na inne stworzenie w promieniu 2 pól.

Armagedon - Na pole bitwy spada deszcz rozżarzonych meteorytów, zadając 428-566 punktów obrażeń od magii ognia wszystkim oddziałom poza jednostkami Inferna oraz 1 punkt uszkodzeń przeszkodom i murom.
Siła ataku7Obrona5Moc12Przywództwo3
Moc magiczna24Obrona przed magią19Mana300Przeznaczenie7
Sheltem is a Guardian, an android created by the mysterious Ancients to rule over the world of Terra. However Sheltem started to resent the Ancients’ interference with his mission. Because of Sheltem’s erratic behaviour, he was taken into custody by another Guardian, Corak. Sheltem escaped and left a trail of deceit and destruction over several different worlds on his way back to Terra. Sheltem is ruthless and tyrannical, and will stop at nothing to achieve his goals, even if it means destroying whole planets.

Sheltem to Strażnik, android stworzony przez tajemniczych Starożytnych, mający rządzić światem Terry. W pewnym momencie jednak zaczął wykazywać zniecierpliwienie ingerencjami Starożytnych w przedmiot jego misji. Ze względu na swoje nieprzewidywalne zachowanie, został uwięziony przez innego Strażnika, Coraka. Udało mu się jednak powrócić na Terrę, znacząc swą drogę zdradą i zniszczeniem na kilku innych światach. Sheltem jest bezlitosnym tyranem, nic nie powstrzyma go przed osiągnięciem celu, nawet jeśli oznacza to konieczność zniszczenia całych planet.
Komentarz historyczny:
S. H. E. L. T. E. M. pojawia się po raz pierwszy w grze Might and Magic I, a następnie w Might and Magic II-V. Choć gracz nigdy z nim nie walczy, to on jest głównym przeciwnikiem pierwszych pieciu gier Might and Magic, gdzie ściga go inny Strażnik - Corak.
W grach Might and Magic I oraz Might and Magic IV-V używa on pseudonimu Alamar.
Sheltem jest ostatecznym przeciwnikiem mapy Opowiść o Dwóch Strażnikach. Jest on Piromantą na 21. poziomie.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
To z kolei połączenie Szkieletora z kapitanem Picardem. xP


SandroTkacz zaklęć+2 do Mocy magicznej bohateraWysłannik śmierciWchłonięcie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jakiś oddział, oznacza go na 3 tury magią Wchłonięcia duszy. Jeśli znajdujący się pod wpływem tej magii oddział zginie, bohater otrzymuje +20 punktów nekromancji. Konstrukty są odporne na ten efekt.

Wszechmoc Ashy - Bohater otrzymuje 3 punkty Many za każdy zniszczony oddział w czasie bitwy (własny lub przeciwnika).

Znak nekromanty - Wszystkie wrogie oddziały stają się o 20-26% bardziej podatne na zdolności Drogi Krwi.

Klątwa świata cieni - Wszystkie żyjące stworzenia na polu bitwy otrzymują 1322 punktów obrażeń od magii ciemności. 661 punktów tych obrażeń zostaje dodana po równo do Punktów Życia wszystkich nieumarłych stworzeń.
Siła ataku1Obrona2Moc3Przywództwo0
Moc magiczna5Obrona przed magią2Mana50Przeznaczenie1
Sandro first studied Necromancy under the tutelage of the wizard, and later the lich, Ethric. This unrepentant schemer currently serves Archibald Ironfist, but only because this alliance benefits his own long-term goals.

Sandro studiował nekromancję najpierw pod kuratelą czarodzieja, a później lisza, Ethrica. Ten pozbawiony skrupułów matacz obecnie służy Archibaldowi Ironfistowi, ale tylko dlatego, że to przymierze stoi w zgodzie z jego własnymi, dalekosiężnymi celami.
Komentarz historyczny:
Największy czarodziej i lisz na Xeenie. Sandro po raz pierwszy pojawił się w grze Might and Magic V, gdzie też zakończył swe (nie)życie. W grach Heroes of Might and Magic I-IV oraz Might and Magic VIII pojawiła się kolejna postać o tym imieniu, nie wiadomo jednak, czy to ten sam lisz, czy nowy charakter.
Sandro jest przeciwnikiem na mapie Opowieść o Dwóch Strażnikach.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Sandro jakiego dobrze znamy i (nie)lubimy.


Lord XeenŁamacz zaklęć+2 do Obrony przed magią bohateraRycerz ŚmierciWchłonięcie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jakiś oddział, oznacza go na 3 tury magią Wchłonięcia duszy. Jeśli znajdujący się pod wpływem tej magii oddział zginie, bohater otrzymuje +20 punktów nekromancji. Konstrukty są odporne na ten efekt.

Wizja śmierci - Za każdym razem, kiedy wrogi oddział zostanie zniszczony, wszystkie pozostałe opanowuje wizja nadciągającej śmierci. Ich obrażenia zostają zmniejszone o 3%, a Morale i Szczęście o 6. Odziały stają się też o 6% bardziej podatne na efekty zarówno z kategorii Mocy, jak i Magii. Czas trwania (w turach): 1.

Pocałunek wampira - Ataki wszystkich sojuszniczych oddziałów wysysają siły życiowe z jednostek żyjących. Oddziały odzyskują punkty życia równe 4-9% zadanych obrażeń.

Pieczęć śmierci - Wybrany oddział podstawowych lub elitarnych stworzeń jest skazany na zagładę w ciągu 9 tur - chyba, że bitwa zostanie wcześniej rozstrzygnięta.
Siła ataku20Obrona13Moc24Przywództwo0
Moc magiczna6Obrona przed magią10Mana110Przeznaczenie4
Lord Xeen is an Undead creature, summoned and controlled by Sheltem. Masquerading as Prince Roland, Lord Xeen infiltrated the court of King Burlock, slowly bringing the king and nobles under his spell. The only one who resisted "Roland" and guessed his real nature was Crodo, the court Wizard. As a result, Lord Xeen had Crodo locked up in Darzog Tower while he rules over the Light Side with complete impunity.

Lord Xeen to nieumarły, przyzwany i kontrolowany przez Sheltema. Lord Xeen, udając księcia Rolanda, przeniknął na dwór króla Burlocka, stopniowo przejmując wpływ nad władcą i jego dworem. Jedynym, który oparł się "Rolandowi" i odkrył jego prawdziwą naturę był nadworny czarodziej, Crodo. W wyniku tego Lord Xeen zamknął go w Wieży Darzoga, zaś obecnie absolutnie i niepodzielnie rządzi Jasną Stroną.
Komentarz historyczny:
Lord Xeen pojawia się w grze Might and Magic IV, gdzie jest głównym przeciwnikiem i możliwym do pokonania tylko po zdobyciu specjalnego miecza.
Lord Xeen jest przeciwnikiem na mapie Opowieść o Dwóch Strażnikach.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Kukiełka udającą inną kukiełkę... ach te wieloaspektowe intrygi!


KalindraTalent przywódcy+2 do PrzywództwaSamurajOstateczny cios - Bohater otrzymuje premię +10% do obrażeń, kiedy atakuje wrogie oddziały, których wielkość spadła poniżej 30% pierwotnej liczby stworzeń.

Cisza przed burzą - Stworzenia Sanktuarium, które nie atakowały w danej turze, zyskują premię +5 do Inicjatywy i +28% do obrażeń fizycznych. Czas trwania (w turach): 1
Siła ataku15Obrona15Moc30Przywództwo8
Moc magiczna7Obrona przed magią8Mana150Przeznaczenie6
Queen Kalindra was the benevolent ruler of the Darkside of Xeen, and a close ally of the Dragon Pharaoh. When Sheltem arrived on Xeen, one of his first actions was to have Kalindra captured by one of his minions, Count Blackfang. Blackfang tried to corrupt the Queen by turning her into a Vampire. Fortunately, his destruction removed the curse, and Kalindra is now determined to free her lands from Sheltem's clutches.

Królowa Kalindra była życzliwą władczynią Mrocznej Strony Xeenu i bliską sojuszniczką Smoczego Faraona. Gdy Sheltem przybył na Xeen, jednym z jego pierwszych działań było zlecenie porwania królowej. Pojmał ją jego podwładny, Hrabia Czarny Kieł, który próbował zdeprawować królową, zmieniając ją w wampirzycę. Na szczęście jego śmierć zdjęła klątwę, a Kalindra teraz nie spocznie, póki nie wyrwie swoich ziem z łap Sheltema.
Komentarz historyczny:
Królowa Kalindra pojawia się w grze Might and Magic V, jako uwięziona władczyni Ciemnej Strony. W grze Heroes of Might and Magic II pojawia się kolejna postać o tym imieniu, lecz wątpliwe jst, by była to ta sama Kalindra.
Kalindra przyłącza się na mapie Opowieśćo Dwóch Straznikach. Jest Samurajem na 25. poziomie i posiada tyle samo punktów biegłości do rozdysponowania.
Komentarz szamana prowadzącego ten przypadek:
Chce odzyskać swoją ciemną stronę, pewno w czasie uwięzienia naczytała się o Carlu Gustavie Jungu. ;P
© 2003-22 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Heroes VI". Redakcja, kontakt